Endret: 12 nov 2019     Opprettet: 3 okt 2016

Airbnb?

Interne regler for kortvarig bruksoverlatelse er opphevet i og med at borettslagsloven fra 1. januar 2020 har bestemmelser om det.

Hvis du overlater bruken av hele leiligheten til andre mens du selv er bortreist, må du først sende søknad til Obos. Obos innhenter så godkjennelse fra styret i vårt borettslag før noen andre kan ta over leiligheten. Dette gjelder uansett varighet på bruksoverlatelsen, uansett hvordan du kom i kontakt med den som skal bruke leiligheten, uansett hvor ofte det skjer og uansett om du får kompensasjon. Det finnes et unntak: Hvis du deler leiligheten med noen, trenger du ikke søke om å overlate hele leiligheten til denne personen når du skal på en kortere ferie- eller jobbreise.

Tungvint? Hvis du ønsker å leie ut under et kortvarig fravær, eller overlate leiligheten til en slektning eller bekjent mens du har et kortvarig fravær, kan du benytte deg av en forenklet løsning som vi prøver ut i borettslaget. I stedet for å sende søknad til Obos, sender du søknad pr. e-post til styret på engelsborg@engelsborg.no. Pass på å ta med navn på den som skal bruke leiligheten og tidsrommet. Styret vil da behandle søknaden hurtig.

Omfattende fremleie kan bli oppfattet som næringsvirksomhet, noe som krever egen søknad til styret. Dette er en skjønnsmessig vurdering. Vi tåler et visst omfang så lenge fremleien ikke er til sjenanse for naboene dine.

Uenig? Hvis du mener borettslaget ikke har anledning til å kreve søknad for bruksoverlatelse av hele leiligheten, ber vi om at du presenterer dine argumenter for styret, slik at vi kan imøtegå dem.

Begrunnelse: Lov om burettslag av 2003, § 5-5 regulerer adgangen til bruksoverlatelse av hele leiligheten. Fordi loven ikke skiller mellom utleie og utlån, må borettslagene praktisere like regler i begge tilfeller. Derfor kreves det søknad også for utlån av leiligheten. Vi vil imidlertid saksbehandle søknaden meget hurtig, både ved utlån og utleie. Vi vil ikke avslå en søknad med mindre det finnes saklig grunn for det.

Odd Magnus U. Nilsen, 29. september 2016 (oppdatert 7. oktober 2016 og 12. november 2019)