Endret: 19 des 2018     Opprettet: 28 sep 2018

Ekstraordinær generalforsikring 17. oktober kl. 18 på velferdsrommet

Ta kontakt med styret hvis du mot formodning ikke har mottatt innkalling. Saken som skal behandles, er installasjon av bergvarmepumpe og låneopptak i den forbindelse. Det blir ikke økning i den månedlige husleia som følge av dette.

Bakgrunn og valg av energikilde

Fra 1. januar 2020 vil det ikke lenger være tillatt å bruke fossil olje eller parafin til oppvarming av verken boliger eller bygg. Engelsborg borettslag har hatt oljefyring som supplement til elektrisk oppvarming av vann til radiatorer og tappevann som er inkludert i felleskostnadene.
På bakgrunn av forbudet mot fossil oljefyring, har styret fått utredet alternativene fjernvarme, biofyringsolje og bergvarmepumpe. Bergvarmepumpe pekte seg ut som det økonomisk mest gunstige. Bergvarmepumpe gir dessuten en bedre miljøgevinst enn biofyringsolje, og det gir oss mer handlefrihet enn en avtale om fjernvarme ville gjøre. Overgang til bergvarmepumpe vil forbedre økonomien i borettslaget, så forbudet mot fossil oljefyring er ikke en ulempe for oss.
Styret besluttet derfor 20. august å arbeide videre kun med alternativet bergvarmepumpe.


Avtale med Boligenergi AS

Styret etterspurte flere tilbud på et totalansvar for prosessen og har valgt et samarbeid med Boligenergi AS. Boligenergi AS er til stede på møtet for å redegjøre for sin løsning og besvare spørsmål.


Byggeprosess

Boligenergi AS planlegger å etablere brønnpark utendørs for å hente fornybar energi fra berggrunnen med oppstart i november 2018. Det blir 60-90 dager med arbeid i gården. Det må påregnes noe støy og forverret fremkommelighet i denne tiden. Boligenergi søker å gjøre perioden kortest mulig. Boligenergi planlegger med at nødetater, renovasjon, brøyting mv. skal ha adkomst. Videre er det viktig å understreke sikkerhet, spesielt at barn men også voksne beboere må holde seg på utsiden av sperringer og ikke være i nærheten av maskiner eller utstyr i anleggsperioden.

Vinteren er godt egnet for arbeid utendørs. Uteområdene er mindre i bruk av oss beboere og færre vinduer er åpne.  Frost i bakken er også med å skåne områdene der maskiner benyttes til boring o.l. Når brønnparken er etablert og uteområder tilbakestilt, vil det fortsatt foregå inn- og uttransport av utstyr til teknisk rom.

Dersom det er behov for å stenge vannet eller ta hovedstrømmen ombyggingen i teknisk rom vil dette bli varslet i god tid. Varigheten kan bli 5-8 timer på dagtid. Det forventes én dags omkobling når vi kobler om fra gammel og til ny tappevannsløsning. Vi forventer ikke opphold på radiatorvarmen.


Finansiering: Låneopptak og støtte

Prosjektet innebærer en stor investering, men samtidig en betydelig reduksjon i utgiftene våre til fyring etterpå. Besparelsen er beregnet til å bli større enn terminbeløpene med god margin med den nedbetalingstiden vi har etterspurt og blitt tilbudt. Det blir ingen økning i husleia på grunn av dette tiltaket. Tiltaket i sum forbedrer den økonomiske handlefriheten til borettslaget.

Det blir søkt om støtte til prosjektet. Støtten vil i sin helhet gå til ekstraordinær innbetaling på lånet.