Generalforsamling

Generalforsamlingen er borettslagets øverste myndighet.

De som ønsker mer detaljer henvises til lov 6. juni 2003 nr. 39 om borettslag, samt vedtektene for Engelsborg borettslag.

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes en gang i året, innen utgangen av juni. Styret sender skriftlig innkalling minst 8 og høyst 20 dager før.

Saker som skal behandles:

  • Godkjenning av årsberetning fra styret
  • Godkjenning av årsregnskap
  • Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
  • Eventuelt valg av revisor
  • Fastsetting av godtgjørelse til styret
  • Andre saker som er nevnt i innkallingen

Ekstraordinær generalforsamling

Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling dersom styret finner det nødvendig, eller når andelseiere som har minst 10% av stemmene krever det og samtidig spesifiserer hvilke saker de ønsker skal tas opp. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel enn ordinær, men minimum 3 dager.

Møte og talerett

Alle andelseiere i borettslaget har møte- og talerett. I tillegg har én person tilknyttet andelseier, dvs ektefelle, samboer eller annet husstandsmedlem, møte og talerett.

Styremedlemmer og forretningsfører har også møte- og talerett. Styreleder og forretningsfører har for øvrig møteplikt, såfremt det ikke foreligger gyldig forfallsgrunn.

Person med midlertidig bruksrett har også møte og talerett forutsatt at vedkommende bruker hele boligen. Det betyr at eventuelle hybelleiere og lignende ikke har møte- og talerett.

Forslagsrett

Alle andelseiere har forslagsrett, kun begrenset av tidsfrist fastsatt av styret.

Stemmerett

Alle andelseiere har stemmerett. Selv om en andelseier har flere andeler, kan vedkommende likevel kun avgi én stemme. Det er kun én stemme per andel, så dersom flere personer deler andelen kan kun én av disse stemme. Om personer med delt andel ikke er enige om hvem som skal stemme vil stemmeretten bortfalle. Andelseier kan møte ved fullmektig, men ingen kan være fullmektig for flere enn én andelseier. En andelseier som er fullmektig for en annen andelseier kan imidlertid stemme for begge.

Habilitet

Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig stemme i saker som omhandler avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg selv eller nærstående i forhold til borettslaget.

Flertallskrav for vedtak

Vedtak i generalforsamling krever flertall av de avgitte stemmer, forutsatt at ikke annet følger av loven. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning.

I loven er det krav om to tredjedels flertall av avgitte stemmer for viktige saker. Vedtektene kan fastsette andre flertallskrav enn de som følger av hovedregel, men ikke lavere krav enn det loven spesifiserer.