Rehabilitering og oppgradering

Vi kan dele opp denne type arbeider i to hovedgrupper, ut fra hvordan de må finansieres:

- Prosjekt som innebærer behov for låneopptak, og økte felleskostnader

- Prosjekt som kan tas fortløpende innenfor rammene av ordinære budsjett.

Prosjekt som innebærer behov for låneopptak, og økte felleskostnader

I Engelsborg Borettslag har man gjennom alle år satset på å være litt i forkant slik at det ikke oppstår store etterslep knyttet til vedlikehold/oppgraderinger. Det siste store prosjektet som ble gjennomført var rehabiliteringen av taket i 2002. Det ligger ingen nye tidfestede prosjekt i denne størrelsesorden i planene for de nærmeste årene. Det første store prosjektet vil trolig bli bytte av vinduer, og dette regner vi med blir nødvendig tidligst 2020. Det kan imidlertid skje endringer som forandrer dette bildet, men veldig sannsynlig er det ikke.

Prosjekt som kan tas fortløpende, innenfor rammene av ordinære budsjett

Her er det mange saker inne i planene, og det kommer stadig nye ideer, også da gjennom forslag fra beboere. Tidsmessig vil planene ikke være helt spikret, siden vi her må ta høyde for at det oppstår endrede behov som gjør det nødvendig å omprioritere. I de senere årene har vi typisk hatt mellom 1 og 1,5 millioner til rådighet for oppgaver ut over ordinær drift og vedlikehold.

Selv om prosjektene som tas innenfor eksisterende budsjettrammer ikke automatisk innebærer økning i felleskostnader er man ikke skjermet. Men eventuell økning i felleskostnader vil da være basert på generelt økte driftskostnader.

Send gjerne med dine ideer og kommentarer til Styret